Regulamin i zasady konkursu PMO Award

PMO Award 2022

Misją konkursu jest promowanie PMO jako jednostki wspierającej zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobrych praktyk stosowanych w ramach struktur PMO. Podstawowym zaś celem jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do ​​wymiernej poprawy w zarządzaniu projektami przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji.

Organizatorem konkursu jest firma WHITECOM Project Experience.


1. KATEGORIE KONKURSU

PMO Award jest nagrodą przyznawaną w dwóch kategoriach:

 • Najbardziej dojrzałe PMO
  • dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie osiągnęły najwyższy poziom dojrzałości spośród zgłoszonych PMO. 
 • Najszybciej rozwijające się PMO
  • dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie uległy największym, korzystnym zmianom, wprowadzającym widoczne usprawnienia w stosunku do lat poprzednich spośród zgłoszonych PMO. 

Zgłaszający określa preferencję kategorii, w której aplikuje. Kategoria ostatecznie jest wybierana przez Jury konkursu w trakcie oceny zgłoszenia.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą uczestniczyć:
  • biura projektów organizacji korporacyjnych, instytucji publicznych oraz firm prywatnych,
  • więcej niż jedno PMO z danej organizacji.
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć:
  • firmy, w strukturach których nie ma jednostki PMO,
  • firmy świadczące usługi doradcze, szkoleniowe,
  • firmy, których pracownikami są członkowie Jury.
 • PMO może zostać zgłoszone do konkursu przez dyrektora/kierownika PMO lub przez wybraną przez niego i delegowaną do tego celu osobę spośród pracowników PMO.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgłoszeniem co najmniej jednej osoby do udziału w Konferencji Portfolio Experience 2023, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Dla osób reprezentujących PMO biorące udział w konkursie obowiązuje stała cena równa 1000 PLN netto.

 

3. WARUNKI KWALIFIKOWANIA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

I Etap:

 • Należy zgłosić chęć udziału poprzez wypełnienie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.pmoaward.pl
 • Po wysłaniu zgłoszenia organizator konkursu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z formularzem pytań konkursowych
 • Otrzymany formularz pytań należy uzupełnić i odesłać na adres pmoawards@whitecom.com.pl
  Odesłanie formularza do 23.08.2023 godz. 12.00.

 

II Etap:

Kompletne zgłoszenia (zawierające wszystkie odpowiedzi na pytania konkursowe), które zostały nadesłane do 23.08.2023 godz. 12.00, zostaną niezwłocznie przesłane przez Organizatora członkom Jury. Jury podda otrzymane zgłoszenia procedurze analizy i oceny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Portfolio Experience 2023 (dnia 16.10.2023 r.).

 

4. KRYTERIA OCEN

W czasie trwania konkursu nadesłane zgłoszenia oceniane będą przez Jury pod względem:

 • formalnym (realizacja i zakończenie opisanych w zgłoszeniu działań w 2022 r. oraz kompletność odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe),
 • merytorycznym (korzyści z wprowadzonych zmian lub usług świadczonych przez PMO dla organizacji oraz zakres świadczonych usług i ich ocena w ramach wewnętrznych interesariuszy).

 

5. JURY KONKURSU

W skład Jury wchodzą eksperci od zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów. Ostateczny skład Jury jest dostępny na stronie Konferencji Portfolio Experience (zakładka - Rada Programowa).

Członkowie Jury zobowiązani są do podejmowania decyzji w sposób jasny, przejrzysty, obiektywny
i bezstronny. Aby dochować anonimowości konkursu, Organizator przekazuje Jury zaszyfrowane formularze pozbawione danych uczestnika.

Efektem końcowym prac Jury jest przekazanie wyników – w poszczególnych kategoriach – Organizatorowi konkursu.

Ocena i wyniki są własnością Organizatora konkursu.

Zabrania się Członkom Jury udzielania uczestnikom konkursu oraz osobom trzecim informacji związanych z przebiegiem prac Jury.

 

6. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w sposób następujący:

 • Najbardziej dojrzałe PMO:

Jedno dwudniowe szkolenie zamknięte dla pracowników PMO i innych osób z organizacji (do 12 osób). Szkolenie zostanie zrealizowane w terminach uzgodnionych ze zwycięzcą konkursu.

 • Najszybciej rozwijające się PMO:

Przeprowadzenie usługi audytu dojrzałości PMO wraz z wyznaczeniem kierunku rozwoju dla PMO.

 • Wyróżnienie:

Rada Programowa może zdecydować o przyznaniu specjalnego wyróżnienia dla firm, które nie otrzymały nagrody, ale w znaczący sposób wyróżniły się w swojej działalności biura projektów.

 

7. HARMONOGRAM

 • 23.08.2023 godz. 12.00  – termin przesyłania wypełnionych kompletnych formularzy konkursowych
 • 25.08.2023 godz. 12.00  – przekazanie formularzy konkursowych członkom Jury
 • 16.10.2023                                 – ogłoszenie wyników podczas Konferencji Portfolio Experience 2023

 

 

Kontakt:

pmoawards@whitecom.com.pl

www.pmoaward.pl